Voorontwerp bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben een bestemmingsplan opgesteld voor het noordelijk en het oostelijk deel van Skoatterwâld (de 2e en 3e fase).
De globale begrenzing van het plangebied is als volgt: de noordzijde wordt begrensd door de bebouwing aan Het Meer, de oostzijde door de bebouwing aan de Woudsterweg,
de zuidzijde door de Prins Bernhardweg en de westzijde door de bebouwing van de 1e fase van Skoatterwâld en de A32.

Dit plan is een juridisch-technische actualisatie van het geldende bestemmingsplan en bevat inhoudelijk geen beleidswijzigingen.

Stukken ter inzage
Het bestemmingsplan (voorontwerp) ligt met ingang van donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 24 januari 2018 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis,
Crackstraat 2 te Heerenveen. Daarnaast kan het voorontwerpbestemmingsplan worden ingezien op de website van de gemeente Heerenveen: www.heerenveen.nl/terinzage

Inloop
Om de bewoners en belangstellenden de gelegenheid te geven vragen over het
bestemmingsplan te stellen, wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt
plaats op donderdag 11 januari 2018 in De Spil (Schoterplein 29). Inlopen is mogelijk vanaf
16.00 uur tot 20.00 uur.

Inspraak
Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 24 januari 2018 worden
gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN

of per email aan:
inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding ‘inspraak bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase’.