Gaswinning – het overzicht tot nu toe

INFORMATIE OVER DE GASWINNING IN SKOATTERWÂLD –

DEZE INFO WORDT REGELMATIG GE-UPDATE

Wij als wijkraad Skoatterwâld zijn geen voorstander van de gaswinning onder onze wijk. Wij zijn ook bezorgd net als andere wijkbewoners. Waar wij ons op dit moment het meest zorgen over maken is de slechte communicatie. Hoe kan het dat wij als bewoners niet zijn ingelicht door Vermilion of gemeente Heerenveen over de gaswinning onder onze wijk? Hoe kan het dat de gemeente zegt van niks te hebben geweten? Dit zijn vragen waar wij ons als wijkraad onder andere mee bezighouden.

Wij dringen aan op een snelle informatievoorziening aan de bewoners en aan toekomstige bewoners die recent een kavel hebben gekocht in de wijk. Wij weten dat gemeente Heerenveen inmiddels druk bezig is met het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast hebben wij zelf documenten verzameld om ook ons eigen beeld te vormen. Deze documenten vind je hieronder op deze website. Daarnaast plaatsen we relevante berichten op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/wijkskoatterwald.

Alhoewel wij als wijkraad geen voorstander zijn van de gaswinning onder Skoatterwâld, zijn wij geen actiegroep. Bewoners die actie willen voeren verwijzen wij graag door naar bijvoorbeeld:
https://www.facebook.com/bewonersSkoatterwald en https://laatheerenveennietzakken.petities.nl.

Tot slot een uitnodiging/oproep: wij houden ons van harte aanbevolen voor nieuwe informatie of inzichten!

2012-02-21-LZGproductielocatie-presentatieVermilion

Een presentatie van Vermilion waarbij je op sheet 20 ziet dat in 2012 al een deel van Fase 3 van Skoatterwâld ingetekend werd als mogelijk gaswinningsgebied.

2012-03-13-WinningsplanLangezwaag

Dit is de oorspronkelijk ingediende aanvraag voor instemming met gasboringen te Langezwaag. Het gaat op dat moment nog om één put, de LZG-01.

2014-11-30-EersteAanpassingWinningsplanLangezwaag

Na proefboringen vanuit LZG-02 wordt deze aanvraag om instemming ingediend. Het gaat dus om een aanpassing/uitbreiding op het oorspronkelijke plan. Dit document bevat voor Skoatterwâld veel relevante informatie.

•    Op pagina 4 staat: “Uit de resultaten van de gegevens die verkregen zijn tijdens de boring is gebleken dat de Vlieland formaties van beide putten in communicatie met elkaar staan.” (zie ook pag 10) Hieruit zou je de conclusies kunnen trekken dat er feitelijk al gas gewonnen werd onder Skoatterwâld vandaan vanuit LZG-01, dus vanaf mei 2013 en dat Vermilion hier in 2014 achter kwam. Deze voorlopige conclusies heeft de wijkraad voorgelegd aan Vermilion die met de volgende reactie kwam:
o    “Bij de boring van LZG-02 kwamen we erachter dat de Vlieland zandsteen over grotere afstanden gas-doorstroming toeliet dan wij dachten. Op grond van deze observatie hebben de geologen een nieuwe schatting gemaakt voor de uitgebreidheid van (het druk-communicerende deel van) de Vlieland zandsteen, en de vorm die in dat winningsplan staat is daar het resultaat van. Die vorm hangt af van diverse aannames, te meer daar de Vlieland zandsteen hier te dun is (~ 2m) om op seismiek te zien, en is dus aan onzekerheid onderhevig. Met andere woorden, ook al strekt het veld zich in onze basis aanname tot onder Skoatterwâld uit, zeker is dat niet.”

•    Op pagina 15 staan grafieken vd omvang vd winning. Hieruit blijkt dat in 2017 het meeste gas waarschijnlijk al is gewonnen uit het Vlieland-reservoir. Daarnaast blijkt eruit dat er in 2016/2017 gestart zal worden met winning uit het Zechstein-reservoir. De wijkraad heeft Vermilion gevraagd of die winning inmiddels gestart is. Hun reactie:
o    “Winning uit de Zechstein in LZG-01 en -02 heeft inmiddels plaatsgevonden. In beide putten daalde de druk in de Zechstein sneller dan verwacht, en vervolgens waterden de putten uit. De productie is dientengevolge gestopt, en beide putten zijn teruggeschakeld naar productie uit de Vlieland.”

•    De wijkraad vroeg zich daarnaast af waar dat Zechstein-reservoir precies ligt. Want op de kaartjes staat het niet ingetekend onder Skoatterwâld, maar waarom is het niet aannemelijk dat het daar ook onder ligt? Dit is van belang omdat de grootste bodemdaling verwacht lijkt te worden door winning vanuit het Zechstein-reservoir. Reactie Vermilion:
o    “De polygonen voor de LZG-01 en -02 Zechstein zijn op het kaartje hieronder te zien (dit kaartje komt uit het winningsplan; het gaat om de twee kleiner polygonen). Deze polygonen geven de schatting van de geologen voor het gasvoerende deel van de betreffende lagen. Uit het druk-gedrag dat we gemeten hebben bij productie kunnen we deduceren dat in de Zechstein in werkelijkheid gas tot max. circa 350m afstand naar de put stroomt. Dat is een stuk kleiner dan deze polygonen.
o    Over de geologische geschiedenis is de Zechstein als het ware gekanteld en afgezaagd, waarna de Vlieland er overheen gedrapeerd is. Daarom zijn de vormen van de gasvoerende delen in Zechstein zo verschillend van die in de Vlieland.”

Gaswinning Heerenveen

•    De aanname van de wijkraad dat de grootste bodemdaling verwacht wordt door productie uit de Zechstein blijkt niet te kloppen want compactie en bodemdaling zijn twee verschillende begrippen blijkt uit het antwoord van Vermilion:
o    “De compactie t.g.v. Zechstein is groter, maar omdat de uitgebreidheid kleiner is, is de bodemdaling t.g.v. de Zechstein kleiner dan die ten gevolge van de Vlieland. De compactie wordt in de vertaling naar daling aan het oppervlak immers over een groter gebied uitgesmeerd.”

2015-01-27-PresentatieVermilionBijeenkomstDeKnipe

Op sheet 11 staat een kaartje met het gaswinningsgebied van LZG-01 en LZG-02. Hierop is duidelijk te zien dat onder Skoatterwâld ook gas gewonnen wordt.
Op sheet 16 staat een kaartje waar metingen verricht worden. Hieruit blijkt dat ook in Skoatterwâld metingen verricht zijn.

2015-01-27-VerslagBijeenkomstDeKnipe

Op pagina 1 van dit verslag van Vermilion staat: “De avond werd geopend door de heer Siebenga, wethouder van de gemeente Heerenveen.”
De wijkraad heeft dit voorgelegd aan de gemeente omdat wethouder Siebenga in februari 2017 aangeeft niet op de hoogte te zijn van gaswinning onder Skoatterwâld. De gemeente geeft aan dat de wethouder alleen de opening heeft verricht en daarna de bijeenkomst heeft verlaten. Er waren echter wel andere vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. Zij geven aan de informatie niet meegekregen te hebben dat er vanuit LZG-01 en LZG-02 gas gewonnen werd onder Skoatterwâld vandaan.

2016-12-InformatiebladAardgasproductieLangezwaag

Dit informatieblad van Vermilion was de aanstichter van de hele discussie rondom de gaswinning onder Skoatterwâld. Die gaswinning leek in de toekomst te liggen, maar vond al meerdere jaren plaats, zo bleek later.

2017-02-09-PresentatieVermilionJaarvergaderingSkoatterwald

Deze presentatie is door Vermilion gegeven tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Skoatterwâld. Op sheet 5 staan de data van de verschillende boringen en op sheet 6 staan de gaswinningsgebieden. Hieruit blijkt dat gaswinning onder Skoatterwâld al meerdere jaren plaatsvindt.

2017-02-09-VerslagJaarvergaderingSkoatterwald

Naast de reguliere agendapunten voor een jaarvergadering, draaide deze bijeenkomst vooral om de discussie over de gaswinning onder Skoatterwâld.